Cenovnik

Troškovnik veštačenja u sudskim postupcima, izrađuje se u skladu sa Pravilnikom o naknadi troškova u sudskim postupcima, koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 9 od 05.02.2016. godine, a u kome su između ostalog, propisani su uslovi za naknadu i visinu naknade koji u sudskim postupcima pripadaju veštaku.

Članom 5 navedenog Pravilnika utvrđeno je da troškovi učešća u postupku veštaka čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Izgubljena zarada regulisana je članovima 10,11 i 12, ista se nadoknađuje učesniku u postupku – veštaku koji je u random odnosu, s tim da poslodavac ima pravo da od suda koji vodi postupak zahteva naknadu iznosa koji je licu u random odnosu isplatio na ime zarade. Pravilnik ne navodi koja je to visina izgubljene zarade koja se nadoknađuje u česniku u postupku.

Neposredni troškovi veštačenja regulisani su članovima 14,15 i 16, između ostalog se navodi da se veštaku nadoknađuju izdaci za utrošeni material i drugi stvarni izdaci.

Visina nagrade učesnika u postupku regulisana je članovima 18 i 19, veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijeni iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste dvostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, isplaćene za mesec koji je prethodio veštačenju prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Za veštačenja obavljena u otežanim uslovima,nagrada se uvećava za 100%, takođe je propisano da veštaku u krivičnom postupku u kome je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti pripada nagrada koja može biti dvostruko visa od nagradeiz stave 1. i 2. člana 18.

Postupak zahteva za naknadu troškova i nagradu regulisani su članovima 31 i 32.

Kod veštačenja u vansudskim postupcima cene se formiraju prema slobodnoj proceni, a uvažavajući cenovnik, cenu društveno korisnog rada, vrednost spora, stručnost, složenost predmeta i odgovornost.

Okvirni cenovnik usluga